Šípkové
  Hlavná stránka  »  Samospráva obce   »  Záverečný účet obce 2018

Záverečný účet obce 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záverečný účet obce

Šípkové

a rozpočtové hospodárenie

za rok 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Šípkovom 

 

Spracovala: Katarína Mikulová

Predkladá: Janka Miškufová

Návrh záverečného účtu zverejnený dňa:

 

 

Časť I.

Záverečný účet obce za rok 2018:

 

 1. Výsledok rozpočtového hospodárenie
 2. Výsledok hospodárenia v peňažných fondoch
 3. Finančné prostriedky
 4. Návrh na finančné usporiadanie dosiahnutého výsledku rozpočtového hospodárenia

 

 

 

 

 

Časť II.

Správa o výsledku hospodárenia

 

 1. Rozpočet obce

1.A Rozbor plnenia príjmov

1.B. Rozbor čerpania výdavkov

1.C.Výsledok rozpočtového hospodárenia

 1. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
 2. Bilancia aktív a pasív
 3. Prehľad o stave a vývoji dlhu
 4. Informácia o stave a vývoji záväzkov a pohľadávok obce
 5. Hospodárenie príspevkových organizácií v pôsobnosti obce
 6. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods.4 zákona č. 583/2004 Z. z.
 7. Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti
 8. Finančné  usporiadanie finančných vzťahov voči:
 9. Štátnemu rozpočtu
 10. Rozpočtom VÚC
 11. Štátnym fondom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časť I.

Záverečný účet Obce Šípkové za rok 2018

 

Podkladom pre zostavenie záverečného účtu sú ročné účtovné a finančné výkazy spracované v rámci ročnej účtovnej závierky v metodike platnej rozpočtovej klasifikácie.

 

Obec Šípkové za obdobie roka 2018 dosiahla nasledovné hospodárske výsledky:

 

 

 1. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 v €

 

Bežné príjmy

137 470,22

Bežné výdavky

136 277,41

Výsledok rozpočtového hospodárenia

1 192,81

 

 

Kapitálové príjmy

122 839,00

Kapitálové výdavky

183 216,41

Výsledok rozpočtového hospodárenia

- 60 377,41

 

 

Finančné operácie príjmy

60 377,41

Finančné operácie výdavky

0,00

Výsledok rozpočtového hospodárenia

60 377,41

 

 

Príjmy celkom

320 686,63

Výdavky celkom

319 493,82

Výsledok rozpočtového hospodárenia - prebytok  

1 192,81

 

 

 

 1. Výsledok hospodárenia v peňažných fondoch obce k 31.12.2018

 

Rezervný fond k 01.01.2018                                                                                       35 537,31

Rozpočtový VH 2017                                                                                                    1 389,24

Čerpanie rezervného fondu na kap. Výdavky                                                           - 11 543,21

Rezervný fond spolu                                                                                                    25 383,34

Sociálny fond                                                                                                                   782,13

Fondy spolu:                                                                                                                26 165,47

 

 1. Finančné prostriedky – stav k 31.12.2018

 

1.Finančné prostriedky obce:                       

a) zostatky na bankových účtoch                                                                                 27 824,32

b) v pokladnici obce, na ceste, ceniny                                                                                 39,00

c) ceniny (stravné lístky)                                                                                                   0,00

Spolu                                                                                                                             27 863,32

 

 1. Finančné usporiadanie dosiahnutého výsledku rozpočtového hospodárenia

 

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2018, zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,  je prebytok vo výške 1 192,81 € a možno ho použiť na tvorbu fondu rozvoja obce. O čerpaní rezervného fondu obce rozhoduje Obecné zastupiteľstvo Šípkové.

 

Časť II.

Správa o výsledku hospodárenia

 

 

1. Rozpočet obce na rok 2018

 

Základom finančného hospodárenia obce je  rozpočet obce, ktorý bol zostavený  na obdobie jedného rozpočtového roka, ktorý je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet je zostavený  podľa rozpočtovej klasifikácie ustanovenej Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Vnútorne sa rozpočet člení na :

 • bežný rozpočet
 • kapitálový rozpočet
 • finančné operácie.

Obec v rozpočtovom hospodárení dodržala § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových  pravidlách územnej samosprávy, ktorý ustanovuje povinnosť zostaviť rozpočet obce ako vyrovnaný, alebo prebytkový.

Rozpočet obce Šípkové bol schválený ako vyrovnaný uznesením Obecného zastupiteľstva Šípkové č.  31/2017 dňa 12.12.2017.

V roku 2018 bolo v rozpočte vykonaných 4 rozpočtových opatrení

 

 

Príjmy €

Rozpočet schválený

Výdavky €

Rozpočet schválený

Rozdiel €

 

Bežné

152 430

Bežné

152 430

0

Kapitálové

0

Kapitálové

6 000

0

FO

6 000

FO

0

0

Celkom

158 430

Celkom

158 430

0

 

Rozpočet obce v roku 2018 bol upravený rozpočtovým opatrením č. 1 zo dňa 30. 03. 2018. Zmenu vykonala starostka obce zvýšením výdavkov pri zvýšených príjmoch a presunmi medzi výdavkovými položkami.

 

Príjmy €

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Výdavky €

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Rozdiel €

Bežné

152 430

154 160

Bežné

152 430

154 160

0

Kapitálové

0

0

Kapitálové

6 000

6 000

0

FO

6 000

6 000

FO

0

0

0

Celkom

158 430

160 160

Celkom

158 430

160 160

0

 

 

Rozpočet obce bol v priebehu roku 2018 upravený rozpočtovým opatrením č.2 zo dňa 18.06.2018 uznesením obecného zastupiteľstva č. 50/2018. Úprava rozpočtu sa konala presunom medzi výdavkovými položkami, zvýšením výdavkov a príjmov.

 

Príjmy €

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Výdavky €

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Rozdiel €

Bežné

152 430

154 360,00

Bežné

152 430

154 360,00

0

Kapitálové

0

122 839,00

Kapitálové

6 000

182 725,36

0

FO

6 000

60 382,36

FO

0

0,00

0

Celkom

158 430

337 581,36

Celkom

158 430

337 085,36

0

 

Rozpočtové opatrenie č. 3 na úpravu rozpočtu obce na rok 2018 zo dňa 29.09.2018 urobila starostka obce presunom rozpočtových prostriedkov medzi položkami a zvýšením výdavkov a príjmov.

 

Príjmy €

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Výdavky €

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Rozdiel €

Bežné

152 430

156 750,00

Bežné

152 430

156 750,00

0

Kapitálové

0

122 839,00

Kapitálové

6 000

183 221,36

0

FO

6 000

60 382,36

FO

0

0,00

0

Celkom

158 430

339 971,36

Celkom

158 430

339 971,36

0

 

 

Rozpočtové opatrenie č. 4 na úpravu rozpočtu obce na rok 2017 zo dňa 28.12.2017 urobila starostka obce presunom rozpočtových prostriedkov medzi položkami.

 

Príjmy €

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Výdavky €

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Rozdiel €

Bežné

152 430

156 750,00

Bežné

152 430

156 750,00

0

Kapitálové

0

122 839,00

Kapitálové

6 0000

183 221,36

0

FO

6 000

60 382,36

FO

0

0,00

0

Celkom

158 430

339 971,36

Celkom

158 430

339 971,36

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválený rozpočet obce pre rok 2018

 

 

Rozpočet obce v EUR :

 

 

Rozpočet

Rozpočet

po zmenách

Príjmy celkom

152 430

339 971

Výdavky celkom

152 430

339 971

 

1.A. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 v EUR

 

Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

339 971,36

320 686

94

 

        1.A.1 Bežné príjmy - daňové príjmy : v EUR

 

Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

133 675

121 538,83

91

 

 

 1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške  111 600 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.20180 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 100 104,13 EUR, čo predstavuje plnenie na 90 %.

 

 

 1.  Daň z nehnuteľností a ostatné dane                                                                                                                                               

Z rozpočtovaných  10 430 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 10 141,71 EUR, čo je 97 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 6 108,14 EUR, dane zo stavieb boli vo výške 4 015,09 EUR a daň z bytov 18,48 EUR.

Daň za psa z rozpočtovaných  490 EUR bol skutočný príjem 395 EUR čo predstavuje 92% plnenie.

Daň za verejné priestranstvá z rozpočtovaných 155,00 EUR obec nedostala žiadny príjem.

Daň za jadrové zariadenie z rozpočtovaných 5 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018  4990,50 EUR čo predstavuje plnenie na 100 %.

 

 

 1. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Rozpočet obce na poplatku za odvoz komunálneho odpadu bol 6 000EUR. Skutočný  príjem na poplatku za odvoz komunálneho odpadu bol vo výške 5 752,49 EUR čo predstavuje plnenie na 96 %.

 

 

 

     1.A.2 Bežné príjmy - nedaňové príjmy : v EUR

 

Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

14 805

8 815,34

60

 

 

a) Príjmy  z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 5 850,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške  1 834,87 EUR čo predstavuje plnenie na 32 %. Ide o príjem z prenajatých pozemkov za hrobové miesto vo výške 100,00 EUR, prenájom pozemkov vo výške 1 684,87 EUR a o prenajatie budov kultúrno-obecného domu a domu smútku vo výške 50 EUR

 

 

 

 b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby, úroky

Administratívne poplatky - správne poplatky :

Z rozpočtovaných   8 955 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške  6 980,47 EUR, čo je  78 % plnenie. (príjmy zo správnych a administratívnych poplatkov, poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase, poplatok za porušenie predpisov, poplatok za stravné od zamestnancov a z vkladov).

 

 

  1.A.3 Bežné príjmy - ostatné príjmy (bežné transfery): v EUR

 

Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

6 140

5 438,73

89

 

 

 

Obec prijala nasledovné dotácie a transfery spolu vo výške: 5 438,73 EUR

 

P.č.

Poskytovateľ

Suma v EUR

Účel

1.

Ministerstvo vnútra SR

101,31

Evidencia obyvateľstva

3.

Obvodný úrad  TT

1 155,00

Predškolská výchova

4.

Ministerstvo vnútra SR

  21,20

Register adries

5.

Obvodný úrad

526,86

Voľby do orgánov samosprávy 2018

6.

Obvodný úrad

57,16

Skladník CO

7.

Úrad práce soc. vecí a rodiny

   3 577,20

Vyplatenie mzdy pracovníkovi

 

BT zo ŠR spolu

5 438,73

 

 

Dotácie a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

 

 

 

 1.A.4 Kapitálové príjmy :

 

Obec prijala v roku 2018 kapitálový príjem na rekonštrukciu zdroja tepla od Environmentálneho fondu vo výške 72 850,00 EUR. Ďalší kapitálový príjem bol na rekonštrukciu miestnej komunikácie a parkové úpravy v hodnote 49 989,00 EUR z Poľnohospodárskej platovej agentúry.

 

Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

122 839

122 839

100

 

 

  1.A.5 Príjmové finančné operácie :

 

Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

60 382,36

60 377,41

100

 

Obec v roku 2018 mala príjmové finančné operácie, ktoré boli poskytnuté z rezervného fondu na odkúpenie pozemku v Krakovanoch na uskladnenie BRO v rámci združenia obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi vo výške 496,00 EUR. Obec čerpala z rezervného fondu na projektovú dokumentáciu miestnej komunikácie vo výške 4 650,00 EUR. V rámci projektu z Environmentálneho fondu na rekonštrukciu zdroja tepla obec použila rezervný fond na projektovú dokumentáciu v hodnote 850,00 EUR a spoluúčasť na projekte 3 938,85 EUR. Ďalej tento fond bol zapojený aj na havarijný stav vody v MŠ hodnota opravy bola 1 608,36 EUR.

 

 

1.B. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2018 v EUR

 

Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

339 971,36

319 493,82

94

 

 

1.B.1 Bežné výdavky :

 

 

Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

156 750

136 277,41

87

 

v tom

                                                                                                         v  Eur

Funkčná klasifikácia

 

Rozpočet

Skutočnosť

% plnenia

01 Všeobecné verejné služby

79 556,00

72 219,6

90

04 Ekonomická oblasť

1 500,00

0,00

0

05 Ochrana životného prostredia

8 100,00

6 542,27

81

06 Bývanie a občianska vybavenosť

5 000,00

3 042,91

61

08 Rekreácia, kultúra

4 420,00

3 176,51

72

09 Vzdelávanie

55 750

51 296,12

88

Spolu

156 750,00

136 277,41

88

 

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 77 310,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 67 255,39EUR, čo je 93 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, materskej školy, školskej jedálne, hlavného kontrolóra, pracovníka verejnej zelene, ale aj pracovníka zamestnaného v rámci programu podpory miestnej zamestnanosti.

 

 

 

 

b) Poistné a príspevok do poisťovní

z rozpočtovaných 23 000,00 EUR bolo skutočné čerpanie k  31.12.2018 vo výške 22 969,19EUR čo je 99 % . Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd všetkých pracovníkov obce.

 

 

1.B.2 Kapitálové výdavky :

 

 

Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

183 221,36

183 216,41

100

 

Obec v roku 2018 mala kapitálové výdavky, ktoré čerpala z rezervného fondu. Hodnota 496,00 EUR bola použitá na odkúpenie pozemku na uskladnenie BRO v rámci združenia obcí Holeškana triedenie a nakladanie s odpadmi. Ďalej sme rezervný fond zapojili na prípravu projektovej dokumentácie v hodnote 850,00 EUR a taktiež aj na výmenu dávkovača a čerpadla na vodu v MŠ hodnota tejto opravy bola 1 029,36 EUR. Medzi kapitálové výdavky patrí aj rekonštrukcia zdroja tepla v OcÚ a MŠ v hodnote 77 367,85 EUR. Taktiež aj na rekonštrukciu miestnej komunikácie a parkové úpravy v hodnote 103 473,20 EUR..Čerpanie predstavovalo 100%.

 

 

1.B.3 Výdavkové finančné operácie :

 

 Obec neúčtovala v roku 2018 žiadne výdavkové finančné operácie.

 

Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

0

                 0

               0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

1.C. Výsledok  rozpočtového hospodárenia za rok 2018

 

Bežné príjmy

137 470,22

Bežné výdavky

136 277,41

Výsledok rozpočtového hospodárenia

1 192,81

 

Kapitálové príjmy

122 839,00

Kapitálové výdavky

183 216,41

Výsledok rozpočtového hospodárenia

 • 60 377,41

 

Finančné operácie príjmy

60 377,41

Finančné operácie výdavky

0,00

Výsledok rozpočtového hospodárenia

60 377,41

 

 

Príjmy celkom

320 686,63

Výdavky celkom

319 493,82

Výsledok rozpočtového hospodárenia - prebytok  

1 192,81

 

Výsledok hospodárenia za rok 2018 je prebytok vo výške 1 192,81 €.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

 

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond podľa zákona vo výške minimálne 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. V roku 2018 obec viedla rezervný fond na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

                                                                                                                                                      

Fond rezervný

Suma v EUR

KZ k 1.1.2018

35 537,31

Tvorba VH 2018 - prebytok

1 389,24

Čerpanie RF v roku 2018

11 543,21

KZ k 31.12.2018

25 383,34

 

 

 

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon. Obec nemá odbory, nemá schválenú kolektívnu zmluvu, riadi sa ustanoveniami kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa                    

 

Sociálny fond

Suma v EUR

ZS k 1.1.2018

542,71

Prírastky - povinný prídel  

646,42

               - ostatné prírastky

0,00

Úbytky   - stravovanie                   

407,00

              - ostatné úbytky                                              

0,00

KZ k 31.12.2018

782,13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 v EUR

 

A K T Í V A  

Názov 

ZS  k  1.1.2018

KZ  k  31.12.2018

Neobežný majetok spolu

259 474,71

417 932,51

Z toho:

Šípkové
Šípkové
 
 
Kontakty | Mapa webu |  Vrbové  |  Prašník  |  Šterusy  |  Krakovany  |  Trebatice  |  Podolie  |  Krajné  |  Piešťany