Šípkové
  Hlavná stránka  »  Samospráva obce   »  Záverečný účet obce 2017

Záverečný účet obce 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záverečný účet obce

Šípkové

a rozpočtové hospodárenie

za rok 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Šípkovom  15.02.2018

 

Spracovala: Katarína Mikulová

Predkladá: Janka Miškufová

Návrh záverečného účtu zverejnený dňa: 03. 04. 2018

 

 

Časť I.

Záverečný účet obce za rok 2017:

 

 1. Výsledok rozpočtového hospodárenie
 2. Výsledok hospodárenia v peňažných fondoch
 3. Finančné prostriedky
 4. Návrh na finančné usporiadanie dosiahnutého výsledku rozpočtového hospodárenia

 

 

 

 

 

Časť II.

Správa o výsledku hospodárenia

 

 1. Rozpočet obce

1.A Rozbor plnenia príjmov

1.B. Rozbor čerpania výdavkov

1.C.Výsledok rozpočtového hospodárenia

 1. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
 2. Bilancia aktív a pasív
 3. Prehľad o stave a vývoji dlhu
 4. Informácia o stave a vývoji záväzkov a pohľadávok obce
 5. Hospodárenie príspevkových organizácií v pôsobnosti obce
 6. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods.4 zákona č. 583/2004 Z. z.
 7. Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti
 8. Finančné  usporiadanie finančných vzťahov voči:

a)      Štátnemu rozpočtu

b)      Rozpočtom VÚC

c)      Štátnym fondom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časť I.

Záverečný účet Obce Šípkové za rok 2017

 

Podkladom pre zostavenie záverečného účtu sú ročné účtovné a finančné výkazy spracované v rámci ročnej účtovnej závierky v metodike platnej rozpočtovej klasifikácie.

 

Obec Šípkové za obdobie roka 2017 dosiahla nasledovné hospodárske výsledky:

 

 

1.     Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 v €

 

Bežné príjmy

137 714,47

Bežné výdavky

136 635,23

Výsledok rozpočtového hospodárenia

1 079,24

 

 

Kapitálové príjmy

310,00

Kapitálové výdavky

2 964,00

Výsledok rozpočtového hospodárenia

-2 654,00

 

 

Finančné operácie príjmy

2 964,00

Finančné operácie výdavky

0,00

Výsledok rozpočtového hospodárenia

2 964,00

 

 

Príjmy celkom

140 988,47

Výdavky celkom

139 599,23

Výsledok rozpočtového hospodárenia - prebytok  

1 389,24

 

 

 

2.     Výsledok hospodárenia v peňažných fondoch obce k 31.12.2017

 

Rezervný fond k 01.01.2017                                                                                       30 459,39

Rozpočtový VH 2016                                                                                                    8 041,92

Čerpanie rezervného fondu na kap. Výdavky                                                             - 2 964,00

Rezervný fond spolu                                                                                                    35 537,31

Sociálny fond                                                                                                                   542,71

Fondy spolu:                                                                                                                36 080,02

 

3.     Finančné prostriedky – stav k 31.12.2017

 

1.Finančné prostriedky obce:                       

a) zostatky na bankových účtoch                                                                                 38 129,82

b) v pokladnici obce, na ceste, ceniny                                                                                 65,04

c) ceniny (stravné lístky)                                                                                                   889,00

Spolu                                                                                                                             39 083,86

 

4.     Finančné usporiadanie dosiahnutého výsledku rozpočtového hospodárenia

 

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2017, zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,  je prebytok vo výške 1 389,24 € a možno ho použiť na tvorbu fondu rozvoja obce. O čerpaní rezervného fondu obce rozhoduje Obecné zastupiteľstvo Šípkové.

 

Časť II.

Správa o výsledku hospodárenia

 

 

1. Rozpočet obce na rok 2017

 

Základom finančného hospodárenia obce je  rozpočet obce, ktorý bol zostavený  na obdobie jedného rozpočtového roka, ktorý je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet je zostavený  podľa rozpočtovej klasifikácie ustanovenej Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Vnútorne sa rozpočet člení na :

 • bežný rozpočet
 • kapitálový rozpočet
 • finančné operácie.

Obec v rozpočtovom hospodárení dodržala § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových  pravidlách územnej samosprávy, ktorý ustanovuje povinnosť zostaviť rozpočet obce ako vyrovnaný, alebo prebytkový.

Rozpočet obce Šípkové bol schválený ako vyrovnaný uznesením Obecného zastupiteľstva Šípkové č.  26/2016 dňa 07.12.2016.

V roku 2017 bolo v rozpočte vykonaných 5 rozpočtových opatrení

 

 

Príjmy €

Rozpočet schválený

Výdavky €

Rozpočet schválený

Rozdiel €

 

Bežné

141 670

Bežné

141 670

0

Kapitálové

0

Kapitálové

0

0

FO

0

FO

0

0

Celkom

141 670

Celkom

141 670

0

 

Rozpočet obce v roku 2017 bol upravený rozpočtovým opatrením č. 1 zo dňa 24. 05. 2017. Zmenu vykonala starostka obce zvýšením výdavkov pri zvýšených príjmoch a presunmi medzi výdavkovými položkami.

 

Príjmy €

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Výdavky €

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Rozdiel €

Bežné

141 670

144 620

Bežné

141 670

144 620

0

Kapitálové

0

0

Kapitálové

0

0

0

FO

0

0

FO

0

0

0

Celkom

141 670

144 620

Celkom

141 670

144 620

0

 

 

Rozpočet obce bol v priebehu roku 2017 upravený rozpočtovým opatrením č.2 zo dňa 11.10.2017 uznesením obecného zastupiteľstva č. 27/2017. Úprava rozpočtu sa konala presunom medzi výdavkovými položkami, zvýšením výdavkov a príjmov. Ďalej obec mala príjem v časti kapitálových príjmov za predaj pozemku Ivanovi Vidovi za 310 €. Obecné zastupiteľstvo schválilo čerpanie rezervného fondu na opravu miestnej komunikácie kapitálový výdavok a príjem tvoril 1 980 €.

 

 

Príjmy €

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Výdavky €

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Rozdiel €

Bežné

141 670

144 980

Bežné

141 67

144 980

0

Kapitálové

0

310

Kapitálové

0

1 980

0

FO

0

1 980

FO

0

0

0

Celkom

141 670

147 270

Celkom

141 670

146 260

0

 

Rozpočtové opatrenie č. 3 na úpravu rozpočtu obce na rok 2017 zo dňa 29.09.2017 urobila starostka obce presunom rozpočtových prostriedkov medzi položkami a zvýšením výdavkov a príjmov.

 

Príjmy €

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Výdavky €

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Rozdiel €

Bežné

141 670

147 290

Bežné

141 670

147 290

0

Kapitálové

0

 

Kapitálové

0

0

0

FO

0

 

FO

0

0

0

Celkom

141 670

147 290

Celkom

141 670

147 290

0

 

Rozpočet obce bol v priebehu roku 2017 upravený rozpočtovým opatrení č. 4 zo dňa 12.12.2017 uznesením obecného zastupiteľstva č. 34/2017. Úprava rozpočtu sa týkala schválenia čerpania rezervného fondu na rekonštrukciu mosta v hodnote 984 €.

 

 

Príjmy €

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Výdavky €

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Rozdiel €

Bežné

141 670

149 580

Bežné

141 670

149 270

0

Kapitálové

0

984

Kapitálové

0

984

0

FO

0

0

FO

0

0

0

Celkom

141 670

150 564

Celkom

141 670

150 254

0

 

 

Rozpočtové opatrenie č. 5 na úpravu rozpočtu obce na rok 2017 zo dňa 28.12.2017 urobila starostka obce presunom rozpočtových prostriedkov medzi položkami a zvýšením výdavkov a príjmov.

 

Príjmy €

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Výdavky €

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Rozdiel €

Bežné

141 670

151 654

Bežné

141 670

151 654

0

Kapitálové

0

0

Kapitálové

0

0

0

FO

0

0

FO

0

0

0

Celkom

141 670

151 654

Celkom

141 670

151 654

0

 

Schválený rozpočet obce pre rok 2017

 

 

Rozpočet obce v EUR :

 

 

Rozpočet

Rozpočet

po zmenách

Príjmy celkom

141 670

151 964

Výdavky celkom

141 670

151 654

 

1.A. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 v EUR

 

Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

151 964,00

140 988,47

93

 

        1.A.1 Bežné príjmy - daňové príjmy : v EUR

 

Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

129 860,00

125 688,32

97

 

 

a)      Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške  108 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2017  poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 104 326,17 EUR, čo predstavuje plnenie na 97 %.

 

 

b)      Daň z nehnuteľností a ostatné dane                                                                                                                                               

Z rozpočtovaných  10 460 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 10 329,86 EUR, čo je 99 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 6 182,86 EUR, dane zo stavieb boli vo výške 4 128,70 EUR a daň z bytov 18,30 EUR.

Daň za psa z rozpočtovaných  500 EUR bol skutočný príjem 410 EUR čo predstavuje 90% plnenie.

Daň za verejné priestranstvá z rozpočtovaných 0,00 EUR obec nedostala žiadny príjem.

Daň za jadrové zariadenie z rozpočtovaných 5 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017  4990,50 EUR čo predstavuje plnenie na 100 %.

 

 

c)      Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Rozpočet obce na poplatku za odvoz komunálneho odpadu bol 5 900 EUR. Skutočný  príjem na poplatku za odvoz komunálneho odpadu bol vo výške 5631,79 EUR čo predstavuje plnenie na 95 %.

 

 

     1.A.2 Bežné príjmy - nedaňové príjmy : v EUR

 

Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

15 510,00

9 398,41

60

 

 

a) Príjmy  z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 4 900,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške  410,00 EUR čo predstavuje plnenie na 8 %. Ide o príjem z prenajatých pozemkov za hrobové miesto vo výške 410,00 EUR.

Z rozpočtovaných 1 770 EUR za prenajatie budov priestorov a objektov k 31.12.2017 vo výške 1764,87 EUR čo predstavuje plnenie rozpočtu na 100 %.

 

 

 

 b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby, úroky

Administratívne poplatky - správne poplatky :

Z rozpočtovaných   8 840 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške  7 223,54 EUR, čo je  92 % plnenie. (príjmy zo správnych a administratívnych poplatkov, poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase, poplatok za porušenie predpisov, poplatok za stravné od zamestnancov a z vkladov).

 

 

  1.A.3 Bežné príjmy - ostatné príjmy (bežné transfery): v EUR

 

Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

3 320

2 627,74

79

 

 

 

Obec prijala nasledovné dotácie a transfery spolu vo výške: 2 627,74 EUR

 

P.č.

Poskytovateľ

Suma v EUR

Účel

1.

Ministerstvo vnútra SR

100,98

Evidencia obyvateľstva

2.

Obvodný úrad životného prostredia

  28,50

Starostlivosť o životné prostredie

3.

Obvodný úrad  TT

763,00

Predškolská výchova

4.

Ministerstvo vnútra SR

  30,80

Register adries

5.

Obvodný úrad

568,30

Voľby do VÚC

6.

Obvodný úrad

  89,49

Skladník CO

7.

Úrad práce soc. vecí a rodiny

   1 046,68

Vyplatenie mzdy pracovníkovi

 

BT zo ŠR spolu

   2 627,74

 

 

Dotácie a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

 1.A.4 Kapitálové príjmy :

 

Obec prijala v roku 2017 kapitálový príjem za predaj pozemku pánovi Ivanovi Vidovi v hodnote 310,00 EUR.

 

Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

310,00

310,00

99

 

 

  1.A.5 Príjmové finančné operácie :

 

Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

2 964,00

2 964,00

0

 

Obec v roku 2017 mala príjmové finančné operácie, ktoré boli poskytnuté z rezervného fondu na rekonštrukciu ciest a mosta v obci.

 

 

 

1.B. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2017 v EUR

 

Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

151 654

139 599,23

92

 

 

1.B.1 Bežné výdavky :

 

 

Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

148 690

136 635,23

92

 

 

v tom

                                                                                                         v  Eur

Funkčná klasifikácia

 

Rozpočet

Skutočnosť

% plnenia

01 Všeobecné verejné služby

73 290,00

71 180,31

97

04 Ekonomická oblasť

20,00

0,00

0

05 Ochrana životného prostredia

8 600,00

8 553,74

99

06 Bývanie a občianska vybavenosť

6 065,00

4 162,58

69

08 Rekreácia, kultúra

6 764,00

3 315,41

49

09 Vzdelávanie

53 751,00

49 423,19

92

10Sociálne zabezpečenie

200,00

0,00

0

Spolu

148 690,00

136 635,23

92

 

 

 

 

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 62 650 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 vo výške 60 439,40EUR, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, materskej školy, školskej jedálne, hlavného kontrolóra, pracovníka verejnej zelene, ale aj pracovníka zamestnaného v rámci programu podpory miestnej zamestnanosti.

 

 

b) Poistné a príspevok do poisťovní

z rozpočtovaných 25 366 EUR bolo skutočné čerpanie k  31.12.2017 vo výške 22 969,19EUR čo je 91 % . Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd všetkých pracovníkov obce.

 

 

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 60 674 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 vo výške 53 226,64 EUR čo je  88 % čerpania. Ide o prevádzkové výdavky ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, náklady na reprezentáciu,  rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

 

 

1.B.2 Kapitálové výdavky :

 

 

Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

2 964,00

2 964,00

100

 

Obec v roku 2017 mala kapitálové výdavky, ktoré čerpala z rezervného fondu. Hodnota 2 964,00 EUR bola použitá na rekonštrukciu ciest a mosta v obci. Čerpanie predstavovalo 100%.

 

 

1.B.3 Výdavkové finančné operácie :

 

 Obec neúčtovala v roku 2017 žiadne výdavkové finančné operácie.

 

Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

0

                 0

               0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

1.C. Výsledok  rozpočtového hospodárenia za rok 2017

 

Bežné príjmy

137 714,47

Bežné výdavky

136 635,23

Výsledok rozpočtového hospodárenia

1 079,24

 

Kapitálové príjmy

310,00

Kapitálové výdavky

2 964,00

Výsledok rozpočtového hospodárenia

-          2 654,00

 

Finančné operácie príjmy

2 964,00

Finančné operácie výdavky

0,00

Výsledok rozpočtového hospodárenia

2 964,00

 

 

Príjmy celkom

140 988,47

Výdavky celkom

139 599,23

Výsledok rozpočtového hospodárenia - prebytok  

1 389,24

 

Výsledok hospodárenia za rok 2017 je prebytok vo výške 1 389,24 €.

           

 

2. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

 

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond podľa zákona vo výške minimálne 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. V roku 2017 obec viedla rezervný fond na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

                                                                                                                                                      

Fond rezervný

Suma v EUR

KZ k 1.1.2017

30 459,39

Tvorba VH 2017 - prebytok

8 041,92

Čerpanie RF v roku 2017

2 964,00

KZ k 31.12.2017

35 537,31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon. Obec nemá odbory, nemá schválenú kolektívnu zmluvu, riadi sa ustanoveniami kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa &nb

Šípkové
Šípkové
 
 
Kontakty | Mapa webu |  Vrbové  |  Prašník  |  Šterusy  |  Krakovany  |  Trebatice  |  Podolie  |  Krajné  |  Piešťany