Šípkové
  Hlavná stránka  »  Samospráva obce   »  Rozpočet na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016 

Program Názov Čerpanie 2011 Čerpanie 2012 Schválený Upravený Návrh 2014 Návrh 2015 Návrh 2016
                 
Príjmy                
Spolu   104 451.16 104 200.52 109 516.00 109 516.00 109 721.00 109 721.00 109 721.00
                 
Výdaje                
  Plánovanie manažment a kontrola              
*1.2 Výkon funkcie starostu 22 191.24 22 158.25 21 587.00 21 587.00 21505.00 21505.00 21505.00
*1.3 Kontrolná činnosť - hlavný kontrolór 3 208.14 3 312.79 3 207.00 3 207.00 3 207.00 3 207.00 3 207.00
*1.5 Audit 504,2 505 500 500 530 530 530
*1.7 Členstvo v organizáciách a združeniach 112,62 63 210 210 210 210 210
*1.8 Činnosť volených orgánov obce - poslanci 1 294.48 867,13 1 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00
*1.9 Vzdelávanie zamestnancov 265 407 400 400 400 400 400
  Interné služby              
*2.2 Prevádzka obecného úradu 18 120.58 16 592.43 18 544.00 18 544.00 19 044.00 19 044.00 19 044.00
  Služby občanom              
*3.2 Evidencia obyvateľstva 130,89 0 0 0 0 0 0
*3.3 Vydávanie súpisných čísiel 0 0 100 100 100 100 100
*3.6 Úradná informačná tabula 5,55 0 100 100 100 100 100
*3.7 Obecný rozhlas 53,9 182,23 340 340 392 392 392
*3.8 Web stránka obce 48,58 49,92 50 50 50 50 50
*3.9 Spoločný stavebný úrad 1 124.95 935,94 1 432.00 1 432.00 1 432.00 1 432.00 1 432.00
  Odpadové hospodárstvo              
*4.1 Zneškodňovanie odpadu 3 788.32 3 224.45 3 500.00 3 500.00 3 000.00 3 000.00 3 000.00
*4.2 Zber a odvoz odpadu 4 071.72 2 284.64 3 670.00 3 670.00 3 875.00 3 875.00 3 875.00
*4.3 Zber a likvidácia separované odpadu 417,14 1 053.48 1 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00
*4.5 Likvidácia nelegálnych skládok 622,49 0 1 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00
  Komunikácie              
*5.3 Zimná údržba ciest 178,19 0 500 500 500 500 500
*5.4 Údržba a oprava miestnych komunikácií 88,16 16,63 0 0 0 0 0
  Vzdelávanie               
*6.1 Materská škola 31 514.11 33 111.79 31 874.00 31 874.00 31 874.00 31 874.00 31 874.00
*6.2 Stravovanie v jedálňach predškolského zariadenia 10 656.70 10 772.00 9 620.00 9 620.00 9 620.00 9 620.00 9 620.00
  Šport              
*7.1 Podpora športového klubu TJ Šípkové 2 400.00 2 500.00 3 000.00 3 000.00 3 000.00 3 000.00 3 000.00
*7.3 Posilňovňa 151,6 196,4 300 300 300 300 300
*7.4 Detské ihrisko 0 1 016.16 0 0 0 0 0
  Kultúra              
*8.1 Amfiteáter 0 0 20 20 20 20 20
*8.2 Obecná knižnica 114,1 615,4 150 150 150 150 150
*8.3 Kultúrne podujatia 590,9 440,47 1 102.00 1 102.00 1 102.00 1 102.00 1 102.00
  Prostredie pre život              
*9.1 Údržba verejnej zelene 1 525.14 306,56 2 110.00 2 110.00 2 110.00 2 110.00 2 110.00
*9.2 Verejné osvetlenie 5 933.43 2 371.14 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00
*9.4 Cintorínske služby 664,42 144,62 100 100 100 100 100
*9.5 Ochrana pred povodňami 8 624.14 3 574.87 0 0 0 0 0
  Sociálne služby              
*10.1 Opatrovateľská služba 0 15 0 0 0 0 0
  Voľby               
*13.1 Voľby do NR SR 2010 0 737,91 0 0 0 0 0
*13.4 Sčítanie obyvateľov 376,99 0 0 0 0 0 0
Výdavky                
Spolu   118 777.68 107 455.61 109 516.00 109 516.00 109 721.00 109 721.00 109 721.00

 

Šípkové
Šípkové
 
 
Kontakty | Mapa webu |  Vrbové  |  Prašník  |  Šterusy  |  Krakovany  |  Trebatice  |  Podolie  |  Krajné  |  Piešťany