Šípkové
  Hlavná stránka  »  Samospráva obce   »  Návrh rozpočtu 2019

Návrh rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na 2020,2021 

Rozpočet na rok 2018 a roky 2019 a 2020 – návrh

Príjmy v €

Kategórie

Funkčná klasifikácia

Názov položky

Rozpočet rok 2016

Rozpočet  rok 2017

Rozpočet rok 2018

Čerpanie rok 2018

Rozpočet rok 2019

Rozpočet rok 2020

Rozpočet rok 2021

                PRÍJMY SPOLU

136 465

140 300

338 942

323 239

165 950

165 950

165 950

                    VÝDAVKY SPOLU

128 435

139 124

338 942

320 135

165 950

165 950

165 950

 

                              BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU

136 465

137 026

156 750

141 548

165 950

165 950

165 950

100

 

Daňové príjmy

124 110

125 689

133 720

127 361

149 900

149 900

149 900

110

 

Dane z príjmov a kapitálového majetku

103 490

104 326

111 600

111 012

123 200

123 200

123 200

120

 

Dane z majetku

9 800

10 330

10 420

10 127

14 100

14 100

14 100

130

 

Domáce dane na tovary a služby

10 820

11 033

11 700

6 132

12 600

12 600

12 600

200

 

Nedaňové príjmy

10 875

8 657 

16 390

8 387

12 970

12 970

12 970

210

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

4 390

2 175 

6 600

1 814

2 920

2 920

2 920

220

 

Administratívne a iné poplatky a platby

5 630

5 659 

8 160

5 489

8 320

8 320

8 320

240

 

Úroky z vkladov

0

0   

30

0

30

30

30

290

 

Iné nedaňové príjmy

855

823    

1 600

1 084

1 700

1 700

1 700

300

 

Granty a transfery

1 480

2 680

6 640

5 800

3 080

3 080

3 080

310

 

Tuzemské bežné granty a transfery

1 480

2 680

6 640

5 800

3 080

3 080

3 080

 

                                     KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU

0

310

122 839

  122 839

0

 0

0

230

 

Kapitálové príjmy

0

310

0

0

0

0

0

320

 

Kapitálové granty a transfery

0

0

122 839

122 839

0

0

0

 

                     FINANČNÉ OPERÁCIE

0

2 964

118 706

58 852

0

0

0

450

 

Z ostatných finančných operácií

0

2 964

10 518

10 018

0

0

0

510

 

Krátkodobé úvery

0

0

59 353

48 834

0

0

0

 

Výdavky v €

Kategórie

Funkčná klasifikácia

Názov položky

Rozpočet rok 2016

Rozpočet rok 2017

Rozpočet rok 2018

Čerpanie rok 2018

Rozpočet rok 2019

Rozpočet rok 2020

Rozpočet rok 2021

                PRÍJMY SPOLU

136 465

140 300

338 942

323 239

165 950

165 950

165 950

                    VÝDAVKY SPOLU

128 435

139 124

338 942

320 135

165 950

165 950

165 950

 

                                 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU

128 435

136 160

156 750

138 305

165 950

165 950

165 950

600

 

01 Všeobecné verejné služby

64 455

70 880

80 270

73 036

89 900

89 900

89 900

 

01.1.1

Výkonné a zákonodarné orgány (obec)

63 875

70 312

79 556

72 322

89 230

89 230

89 230

 

01.6.0

VVS inde neklasifikované(voľby)

580

568

714

527

670

670

670

 

 

04 Ekonomická oblasť

0

0

1 500

0

1 500

1 500

1 500

 

04.5.1

Cestná doprava(cesty, ulice, chodníky)

0

0

1 500

0

1 500

1 500

1 500

 

 

05 Ochrana životného prostredia

7 100

8 554

8 100

6 167

9 600

9 600

9 600

 

05.1.0

Nakladanie s odpadmi

7 100

8 554

8 000

6 167

9 500

9 500

9 500

 

05.2.0

Nakladanie s odpadovými vodami

0

0

100

0

100

100

100

 

 

06 Bývanie a občianska vybavenosť

5 190

4 162

6 600

2 671

5 800

5 800

5 800

 

06.2.0

Rozvoj obce(údržba verejnej zelene)

2 140

355

2 100

127 

2 100

2 100

2 100

 

06.4.0

Verejné osvetlenie

3 050

3 807

4 200

2 544

3 400

3 400

3 400

 

06.6.0

Bývanie a OV inde neklasifikované (bývalá ZŠ)

0

0

300

0

300

300

300

 

 

08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo

4 540

3 310

4 920

3 670

4 800

4 800

4 800

 

08.1.0

Rekreačné a športové služby (TJ)

2 200

2 000

2 500

2 500     

2 500

2 500

2 500

 

08.2.0

Kultúrne služby (kultúrne udalosti)

2 210

1 140

2 120

978

2 000

2 000

2 000

 

08.3.0

Vysielacie služby

40

74          

100

74

100

100

100

 

08.4.0

Náboženské a iné spoločenské služby (DS en.)

90

96

200

118

200

200

200

 

 

09 Vzdelávanie

46 960

49 254

55 360

52 761

54 350

54 350

54 350

 

09.1.1.1

Predprimárne vzdelávanie (MŠ)

32 070

32 878

35 560

33 825

35 100

35 100

35 100

 

09.6.0.1

Služby pri predprimárnom vzdelávaní (ŠJ)

14 890

16 376

19 800

18 936

19 250

19 250

19 250

 

 

10 Sociálne zabezpečenie

190

0

0

0

0

0

0

 

10.4.0

Rodina a deti

190

0

0

0

0

0

0

 

 

                                      KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU

0

2 964

182 192

181 830

0

0

0

700

 

01.     Všeobecné verejné služby

0

0

77 864

77 368

0

0

0

 

01.1.1

Výkonné a zákonodarné orgány

0

0

77 864

77 368

0

0

0

700

 

04 Ekonomická oblasť

0

2 964

104 328

104 462

0

0

0

 

4.5.1.

Rekonštrukcia miestnej komunikácie

0

2 964

104 328

104 462

0

0

0

 

Šípkové
Šípkové
 
 
Kontakty | Mapa webu |  Vrbové  |  Prašník  |  Šterusy  |  Krakovany  |  Trebatice  |  Podolie  |  Krajné  |  Piešťany