Šípkové
  Hlavná stránka  »  Samospráva obce   »  Návrh rozpočtu 2018

Návrh rozpočtu na rok 2018. 

Návrh - Rozpočet na rok 2018 a roky 2019 a 2020 – návrh

Príjmy v €

Kategórie

Funkčná klasifikácia

Názov položky

Rozpočet rok 2015

Rozpočet  rok 2016

Rozpočet rok 2017

Čerpanie rok 2017

Rozpočet rok 2018

Rozpočet rok 2019

Rozpočet rok 2020

                PRÍJMY SPOLU

154 227

136 465

147 270

135 650

158 430

152 430

152 430

                    VÝDAVKY SPOLU

154 046

128 435

146 960

 135 132

158 430

152 430

152 430

 

                              BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU

118 480

136 465

144 980

135 340

152 430

152 430

152 430

100

 

Daňové príjmy

107 600

124 110

129 870

124 930

133 620

133 620

133 620

110

 

Dane z príjmov a kapitálového majetku

85 800

103 490 

108 000

104 500

111 600

111 600

111 600

120

 

Dane z majetku

10 300

9 800  

10 270

9 320

10 320

10 320

10 320

130

 

Domáce dane na tovary a služby

10 500

10 820

11 600

11 110

11 700

11 700

11 700

200

 

Nedaňové príjmy

7 880

10 875 

12 690

8 910

16 330

16 330

16 330

210

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

5 100

4 390 

6 360

2 200

6 600

6 600

6 600

220

 

Administratívne a iné poplatky a platby

2 400

5 630 

4 900

5 530

8 100

8 100

8 100

240

 

Úroky z vkladov

30

0   

30

0

30

30

30

290

 

Iné nedaňové príjmy

350

855    

1 400

1 180

1 600

1 600

1 600

300

 

Granty a transfery

3 000

1 480

2 420

1 500

2 480

2 480

2 480

310

 

Tuzemské bežné granty a transfery

3 000

1 480

2 420

1 500

2 480

2 480

2 480

 

                                     KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU

33 959

0

310

           310

6 000

0

0

230

 

Kapitálové príjmy

33 959

0

310

310

6 000

0

0

320

 

Kapitálové transfery

33 959

0

310

310

6 000

0

0

 

                     FINANČNÉ OPERÁCIE

1 788

0

1 980

1 980

0

0

0

0

450

 

Z ostatných finančných operácií

1 788

0

1 980

1 980

0

0

0

0

                     

 

Výdavky v €

Kategórie

Funkčná klasifikácia

Názov položky

Rozpočet rok 2015

Rozpočet rok 2016

Rozpočet rok 2017

Čerpanie rok 2017

Rozpočet rok 2018

Rozpočet rok 2019

Rozpočet rok 2020

                PRÍJMY SPOLU

154 227

136 465

147 270

135 650

158 430

152 430

152 430

                    VÝDAVKY SPOLU

154 046

128 435

146 280

135 432

158 430

152 430

152 430

 

                                 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU

118 300

128 435

146 960

135 432

152 430

152 430

152 430

600

 

01 Všeobecné verejné služby

61 600

64 455

68 315

68 046

77 370

77 370

77 370

 

01.1.1

Výkonné a zákonodarné orgány (obec)

61 600

63 875

67 615

67 476

76 670

76 670

76 670

 

01.6.0

VVS inde neklasifikované(voľby)

0

580

700

570

700

700

700

 

 

04 Ekonomická oblasť

0

0

2 000

0

1 500

1 500

1 500

 

04.5.1

Cestná doprava(cesty, ulice, chodníky)

0

0

2 000

0

1 500

1 500

1 500

 

 

05 Ochrana životného prostredia

7 450

7 100

8 420

9 220

8 100

8 100

8 100

 

05.1.0

Nakladanie s odpadmi

7 250

7 100

8 420

9 220

8 000

8 000

8 000

 

05.2.0

Nakladanie s odpadovými vodami

0

0

0

0

100

100

100

 

 

06 Bývanie a občianska vybavenosť

9 280

5 190

9 990

4 100

6 600

6 600

6 600

 

06.2.0

Rozvoj obce(údržba verejnej zelene)

2 000

2 140

5 390

360 

2 100

2 100

2 100

 

06.4.0

Verejné osvetlenie

4 000

3 050

4 100

3 740

4 200

4 200

4 200

 

06.6.0

Bývanie a OV inde neklasifikované (bývalá ZŠ)

0

0

500

0

300

300

300

 

 

08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo

2 700

4 540

7 354

3 471

4 760

4 760

4 760

 

08.1.0

Rekreačné a športové služby (TJ)

2 500

2 200

2 000

2 000     

2 500

2 500

2 500

 

08.2.0

Kultúrne služby (kultúrne udalosti)

200

2 210

5 104

1 246

1 960

1 960

1 960

 

08.3.0

Vysielacie služby

0

           40

110

75

100

100

100

 

08.4.0

Náboženské a iné spoločenské služby (DS en.)

0

90

140

150

200

200

200

 

 

09 Vzdelávanie

35 950

46 960

50 001

50 595

54 100

54 100

54 100

 

09.1.1.1

Predprimárne vzdelávanie (MŠ)

26 450

32 070

33 701

32 790

35 050

35 050

35 050

 

09.6.0.1

Služby pri predprimárnom vzdelávaní (ŠJ)

9 500

14 890

16 300

17 805

19 050

19 050

19 050

 

 

10 Sociálne zabezpečenie

0

190

200

0

0

0

0

 

10.4.0

Rodina a deti

0

190

200

0

0

0

0

 

 

                KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU

35 746

0

1 980

1 980

6 000

0

0

700

 

06 Bývanie a občianska vybavenosť

35 746

0

1 980

1 980

6 000

0

0

 

06.2.0

Rozvoj obce(verejné priestranstvo, park, ihrisko)

35 746

0

1 980

1 980

6 000

0

0

 

 

Šípkové
Šípkové
 
 
Kontakty | Mapa webu |  Vrbové  |  Prašník  |  Šterusy  |  Krakovany  |  Trebatice  |  Podolie  |  Krajné  |  Piešťany