Šípkové
  Hlavná stránka  »  Samospráva obce   »  Návrh rozpočtu 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 s výhľadom na 2016,2017 

Rozpočet na rok 2015 a roky 2016 a 2017 – návrh

Príjmy v €

Kategórie

Funkčná klasifikácia

Názov položky

Rozpočet rok 2012

Rozpočet  rok 2013

Rozpočet rok 2014

Čerpanie rok 2014

Rozpočet rok 2015

Rozpočet rok 2016

Rozpočet rok 2017

                PRÍJMY SPOLU

109 721

109 721

119 898

91 703,97

142 480

119 680

119 180

                    VÝDAVKY SPOLU

109 721

109 721

117 992

80 437,99

142 480

119 680

119 180

 

                               BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU

109 721

109 721

116 403

87 749,81

118 480

119 680

119 180

100

 

Daňové príjmy

109 721

109 721

106 331

78 017,05

107 600

107 200

107 200

110

 

Dane z príjmov a kapitálového majetku

85 783

  85 783

 85 783

59 572,63

85 800

85 900

85 900

120

 

Dane z majetku

9 818

   9 818

  9 818

 8 555,66

 10 300

11 000

11 000

130

 

Domáce dane na tovary a služby

10 730

 10 730

 10 730

 9 888,76

11 500

10 300

10 300

200

 

Nedaňové príjmy

3 390

  3 390

3 990

4 404,73

7 880

7 980

7980

210

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

2 060

  2 060

2 060

2 172,37

5 100

5 100

5 100

220

 

Administratívne a iné poplatky a platby

1 300

  1300

1 900

2 221,29

2 400

2 500

2 500

240

 

Úroky z vkladov

30

    30

30

11,07

30

30

30

290

 

Iné nedaňové príjmy

0

     0

0

0

350

350

350

300

 

Granty a transfery

0

0

6 082

5 328,03

3 000

4 500

4 000

310

 

Tuzemské bežné granty a transfery

0

0

6 082

5 328,03

3 000

4 500

4 000

 

                                     KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU

0

0

995

995

22 800

0

0

230

 

Kapitálové príjmy

0

0

995

995

0

0

0

320

 

Kapitálové transfery

0

0

995

995

     22800

0

0

 

                     FINANČNÉ OPERÁCIE

0

0

2 500

0

1 200

0

0

450

 

Z ostatných finančných operácií

0

0

2 500

0

1200

0

0

                   

 

 

Výdavky v €

Kategórie

Funkčná klasifikácia

Názov položky

Rozpočet rok 2012

Rozpočet rok 2013

Rozpočet rok 2014

Čerpanie rok 2014

Rozpočet rok 2015

Rozpočet rok 2016

Rozpočet rok 2017

                PRÍJMY SPOLU

109 721

109 721

119 898

91 703,97

142 480

119 680

119 180

                    VÝDAVKY SPOLU

109 721

109 721

117 992

80 437,99

142 480

119 680

119 180

 

                                 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU

109 721

109 721

117 992

78 239,36

118 480

119 680

119 180

600

 

01 Všeobecné verejné služby

55 132

55 132

62 564

41 739,82

61 600

62 700

61 600

 

01.1.1

Výkonné a zákonodarné orgány (obec)

55 132

55 132

62 564

41 739,82

61 000

62 000

61 600

 

01.6.0

VVS inde neklasifikované(voľby)

0

0

0

0

600

700

0

 

 

04 Ekonomická oblasť

0

0

0

0

1 500

1 500

1 500

 

04.5.1

Cestná doprava(cesty, ulice, chodníky)

0

0

0

0

1 500

1 500

1 500

 

 

05 Ochrana životného prostredia

6 575

6 575

6 575

3 770,69

7 450

7 550

7 550

 

05.1.0

Nakladanie s odpadmi

6 575

6 575

6 575

3 770,69

7 250

7 350

7 350

 

05.2.0

Nakladanie s odpadovými vodami

0

0

0

0

200

200

200

 

 

06 Bývanie a občianska vybavenosť

4 000

4 000

5 000

3 856,32

9 280

9 280

9 680

 

06.2.0

Rozvoj obce(údržba verejnej zelene)

0

0

1 000

  1 000

2 000

2 000

2 200

 

06.4.0

Verejné osvetlenie

4 000

4 000

4 000

2 856,32

4 000

4 000

4 200

 

06.6.0

Bývanie a OV inde neklasifikované (bývalá ZŠ)

0

0

0

0

3 220

3 220

3 220

 

 

08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo

3 470

3 470

3 470

1 193,52

2 700

2 700

2 900

 

08.1.0

Rekreačné a športové služby (TJ)

3 300

3 300

3 300

      1 000 

2 500

2 500

2 500

 

08.2.0

Kultúrne služby (kultúrne udalosti)

170

170

170

193, 52

200

200

400

 

08.3.0

Vysielacie služby

 

0

0

0

60

60

60

 

 

09 Vzdelávanie

40 544

40 544

40 383

27 679,01

35 950

35 950

35 950

 

09.1.1.1

Predprimárne vzdelávanie (MŠ)

31 024

31 024

30 763

19 730,05

26 450

26 450

26 400

 

09.6.0.1

Služby pri predprimárnom vzdelávaní (ŠJ)

9 520

9 520

9 620

7 948,96

9 500

9 500

9 500

 

                                      KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU

 

0

0

0

24 000

0

0

700

 

06 Bývanie a občianska vybavenosť

 

0

0

0

24 000

0

0

 

06.2.0

Rozvoj obce(verejné priestranstvo, park, ihrisko)

 

0

0

0

24 000

0

0

 

Šípkové
Šípkové
 
 
Kontakty | Mapa webu |  Vrbové  |  Prašník  |  Šterusy  |  Krakovany  |  Trebatice  |  Podolie  |  Krajné  |  Piešťany