Šípkové
  Hlavná stránka  »  Samospráva obce   »  Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia obce Šípkové 

Všeobecne záväzné nariadenia platné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2016 O chove zvierat na území obce Šípkové.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2014 O miestnych daniach a poplatkoch. Dodatok k VZN č. 03/2014.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2014 Držanie psov.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2014 Trhový poriadok.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šípkové.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2013 o finančnej dotácii obce na prevádzku MŠ.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 04/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ so sídlom na území obce Šípkové.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2009 o určení miest na vyvesovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území obce Šípkové.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2009 o poskytovanmí dotácií fyzickým a právnickym osobám z rozpočtu obce.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2008 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Šípkové.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2015 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi . Dodatok 01/2018 k VZN č. 01/2015.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školskej jedálni. Dodatok 01/2011 k VZN č. 01/2008. Dodatok 05/2017 k VZN č. 01/2008.

Všeobecne záväzné nariadenia zrušené

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2012 O spôsobe označovania platby miestnej dane.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 05/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šípkové.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 05/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2009.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2009 na určenie propagačných miest v rámci predvolebnej kampane na území obce Šípkové..

Šípkové
Šípkové
 
 
Kontakty | Mapa webu |  Vrbové  |  Prašník  |  Šterusy  |  Krakovany  |  Trebatice  |  Podolie  |  Krajné  |  Piešťany